Кафедра економіки та підприємництва

Фото: Загальне фото співробітників кафедри економіки підприємств.Кафедра економіки та підприємництва, яка була створена з метою забезпечення загальноекономічної підготовки бакалаврів і магістрів за всіма напрямами та спеціальностями підготовки, починає свою історію з 1986 року. З 12 грудня 1986 року під назвою кафедра «Суспільних наук, планування і управління» вона була структурною одиницею Українського філіалу Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації Держкомстату СРСР.

Кафедра економіки та підприємництва забезпечує підготовку фахівців денної та заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр: галузь знань 07 «Управління та адміністрування спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»; галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» спеціалізація: «Прикладна статистика та бізнес-аналітика», Економічна кібернетика».

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-42-20
e-mail: kaf_ep@nasoa.edu.ua

Колектив кафедри проводить роботу з вдосконалення організації індивідуальної та самостійної роботи студентів, забезпечення навчального процесу новітніми підручниками і навчально-методичними посібниками. Викладачі кафедри мають позитивний досвід наукової роботи зі студентами. Для студентів створені і працюють науково-дослідні студентські гуртки та проблемні групи.

Виховна робота

Культурно-виховна робота є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки спеціалістів на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях, сучасних досягненнях педагогічної науки.

Провідна ідея культурно-виховної роботи – ідеал всебічно-розвиненої особистості економіста нової генерації. Головна мета – формування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту громадянина, здатного захищати і відстоювати власні позиції і погляди, самовдосконалюватись, керуючись національними інтересами, потребами особистості і суспільства.

Мета культурно-виховної роботи конкретизується через низку завдань, провідними серед яких є: передача молодому поколінню духовної культури українського народу і на цій основі виховання почуття патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності за долю рідної землі; виховання мовної культури; шанобливе ставлення до національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу, повага до батьків, родини, виховання почуття єдності поколінь, спільності культурної спадщини; стимулювання потреби у набутті знань і професійної майстерності тощо.

Організаційно-методичне забезпечення культурно-виховної роботи виконують куратори академічних груп.